Consult en tarieven

Hoe ziet een Klassiek Homeopatisch consult eruit?

Als klassiek homeopaat behandel ik mensen, geen ziekten. Het eerste consult duurt ongeveer 1,5 uur. Tijdens dit consult maak ik een inventarisatie van de algehele gezondheidstoestand.

Allereerst komen de klachten die iemand ervaart uitgebreid ter sprake. Hoe lang bestaan ze al? Waardoor worden ze erger of juist beter? Hoe is de reactie op de klachten? Daarna komen de persoonlijke kenmerken aan bod die niet direct met de klacht(en) te maken hebben. Hierbij kunt u denken aan persoonlijkheid, slaappatroon, concentratievermogen, energieniveau, reactie op weersomstandigheden en voedselvoorkeuren. Een ander belangrijk onderdeel is de ziektebiografie. Welke ziekten heeft iemand doorgemaakt in zijn leven en welke ziekten doen zich voor in de familie?

De informatie die wordt verzameld tijdens het consult, vormt de basis voor het homeopathische geneesmiddel. Het geneesmiddel moet passen bij het totale beeld dat ontstaan is. Dit beeld wordt getoetst aan twee belangrijke homeopathische naslagwerken: het repertorium en de materia medica. Het uiteindelijke geneesmiddel wordt vaak gegeven in de vorm van korreltjes, al dan niet opgelost in een water- of alcoholmengsel. Ook ontvang je een voorschrift hoe u het geneesmiddel in moet nemen.

Wat zijn de kosten van een consult?

  • Eerste consult € 98,00
  • Vervolgconsult € 70,00
  • Telefonisch consult € 25,00 (per 15 minuten)

NVKH erkende klassiek homeopaten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Raadpleeg de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering om te kijken hoe dit bij u geregeld is.

Voor de zorgverzekeraars is de praktijk geregistreerd onder de AGB-code 90055349 en als zorgverlener ben ik geregistreerd onder de AGB- 90046728.

Klachtafhandeling en privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. Ik doe mijn uiterste best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

– ervoor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

– Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– om andere zorgverleners te informeren, bv als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

– voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid

– voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

– een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor mijn administratie zodat ik een factuur kan opstellen

– De gegevens in het dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur – Op de factuur die u ontvangt per email staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u de factuur kunt indienen bij uw zorgverzekeraar:

– uw naam, adres en woonplaats

– uw geboortedatum

– de datum van het homeopathische consult

– een korte omschrijving van de behandeling

– de kosten van het consult

– de zgn. prestatiecode 24200 (klassieke homeopathie)

Klachten – Goede zorg is belangrijk.

Ik doe er alles aan u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit.