Privacy en voorwaarden

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid

voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

een klein deel van uw gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • naam, adres en woonplaats
  • geboortedatum
  • datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘homeopathie eerste consult’
  • kosten van het consult

Gebruik e-mailadres

Via het contactformulier kunt u contact met mij opnemen of een vraag stellen. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden en wordt nooit aan derden verstrekt.